ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Επιτροπή Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν παρέχει νομική ή ιατρική συμβούλευση. Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται ως δημόσια διάθεση σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς, οι οποίοι μπορούν να επιθεωρηθούν με έναν δικηγόρο, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες.

Υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιώματα για οποιονδήποτε σχετικά με την αποδοχή ή την άρνηση οποιασδήποτε θεραπείας ψυχικής υγείας που έχει προταθεί, συνταγογραφηθεί ή για την οποία έχει δοθεί εντολή. Η αποδοχή της θεραπείας ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ψυχοφαρμάκων, είναι σχεδόν πάντα εθελοντική. (Σ’ αυτό το έγγραφο, η Επιτροπή Πολιτών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν παρέχει κάποια άποψη για τον εμβολιασμό που δίνεται στο ενεργό προσωπικό που έχει καθήκοντα, ο οποίος μπορεί να είναι ή να μην είναι υποχρεωτικός.)

Το ενεργό στρατιωτικό προσωπικό που έχει καθήκοντα έχει δικαίωμα για συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης πριν την αποδοχή της θεραπείας, καθώς και το δικαίωμα να αρνηθεί τη θεραπεία αν διαφωνεί μ’ αυτή. Η έννοια της «συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης» σημαίνει το δικαίωμα για:

  • Πλήρη και έντιμη πληροφόρηση για όλους τους κινδύνους οποιασδήποτε προτεινόμενης ψυχιατρικής θεραπείας (μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για τις παρενέργειες των ψυχοτρόπων θεραπειών στο cchrint.org/psychiatrydangers)·
  • Πλήρη και έντιμη πληροφόρηση για όλους τους κινδύνους όλων των εναλλακτικών θεραπειών·
  • Πλήρη και έντιμη πληροφόρηση για όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από το να μη γίνει καμία θεραπεία. Βασισμένοι σε αυτές τις πληροφορίες, τα άτομα του στρατιωτικού προσωπικού μπορούν στη συνέχεια να πάρουν μια απόφαση, αφού έχουν ενημερωθεί, σχετικά με το ποια θεραπεία είναι η καλύτερη.

Επομένως, μπορούν να πάρουν μια απόφαση, αφού έχουν ενημερωθεί, σχετικά με το ποια θεραπεία είναι η καλύτερη. Και σε περίπτωση που τους αρνηθεί η συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη συμβουλή ενός δικηγόρου. Σύμφωνα με την Οδηγία του Υπουργείου Άμυνας, Αριθμός 6000.14, 26 Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Νόμος του Υπουργείου Άμυνας για τα Δικαιώματα και τις Ευθύνες στο Στρατιωτικό Σύστημα Υγείας», το στρατιωτικό προσωπικό δικαιούται συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης για οποιαδήποτε θεραπεία και δικαιούται να αρνηθεί να λάβει θεραπεία. Αυτός ο κανονισμός δηλώνει, εν μέρει, κάτω από την ενότητα «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ»:

«στ. Συναίνεση Κατόπιν Ενημέρωσης

»Οι ασθενείς έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε απαραίτητη πληροφορία σε μη-κλινικούς όρους για να πάρουν αποφάσεις, εφ όσον γνωρίζουν, σχετικά με τη συναίνεση ή την άρνηση θεραπειών, ή για τη συμμετοχή σε κλινικά πειράματα ή σε άλλες έρευνες ανακάλυψης που διενεργούνται. Σ’ αυτές τις πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι επιπλοκές, οι κίνδυνοι, τα οφέλη, τα ηθικά θέματα και οι εναλλακτικές θεραπείες που μπορεί να είναι διαθέσιμες».

Θα πρέπει κανείς να απαιτεί να του παρέχονται εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με όλες τις αντίθετες αντιδράσεις και τις παρενέργειες των ψυχοτρόπων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να αλλοιώσουν τη συμπεριφορά σε τέτοιο βαθμό ώστε να προκαλέσουν σκέψεις βίας ή αυτοκτονίας ή αντίστοιχη συμπεριφορά, και το ότι η απομάκρυνση από μια τέτοια θεραπεία χωρίς ιατρική επίβλεψη μπορεί να επιδεινώσει αυτές τις σκέψεις και τη συμπεριφορά. Η σημείωση 3 του ίδιου κανονισμού, κάτω από τον Οδηγό Διαδικασιών και Συμμόρφωσης του Στρατιωτικού Συστήματος Υγείας, δηλώνει:

«δ. Συμμετοχή στις Αποφάσεις Θεραπείας. Κάθε MTF/DTF [Μονάδα Ιατρικής/Οδοντικής Θεραπείας] πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι δικαιούχοι του Συστήματος Ψυχικής Υγείας έχουν το δικαίωμα και την ευκαιρία να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με τη φροντίδα της υγείας τους, οι οποίες υπόκεινται στις απαιτήσεις ετοιμότητας για τα μέλη που είναι εν ενεργεία σε Υπηρεσία.

»(1) Σε πρακτικό βαθμό, οι επαγγελματίες στη φροντίδα υγείας στη Μονάδα Ιατρικής/Οδοντικής Θεραπείας και στο Πρωταρχικό δίκτυο του TRICARE [Πρόγραμμα φροντίδας Υγείας στο Τμήμα Άμυνας του Στρατιωτικού Συστήματος Υγείας] θα πρέπει:

»(α) Να παρέχουν στους ασθενείς τους εύκολα κατανοητές πληροφορίες και τη δυνατότητα να αποφασίσουν ανάμεσα σε επιλογές θεραπείας που συμφωνούν με τη διαδικασία της συναίνεσης κατόπιν πληροφόρησης.

»(β) Να συζητούν όλες τις επιλογές θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής καθόλου θεραπείας με έναν ασθενή με έναν καλλιεργημένο τρόπο.

...

»(ε) Να συζητούν όλους τους κινδύνους, τα οφέλη και τις συνέπειες από τη θεραπεία ή τη μη-θεραπεία.

»(στ) Να δίνουν στους ικανούς ασθενείς τη δυνατότητα να αρνηθούν τη θεραπεία και να εκφράσουν την προτίμησή τους για μελλοντική θεραπεία».

Σε μια ασυνήθιστη περίπτωση, ο στρατιωτικός γιατρός ή ο διοικητής μπορεί να επιδιώξει να παρακάμψει την άρνηση του στρατιώτη να συναινέσει στη θεραπεία, αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των διαδικασιών του ιατρικού συμβουλίου που παρέχουν διάφορα δίκαια δικαιώματα για τον στρατιώτη. Οι στρατιώτες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι επανεξετάζουν τους κανονισμούς αυτούς, με κάποιον ιερέα (γιατί ένας στρατιώτης μπορεί να αρνηθεί την ψυχική θεραπεία για θρησκευτικούς λόγους), με έναν δικηγόρο ή άλλο συνήγορο, ώστε να μπορούν να λάβουν την κατάλληλη ενέργεια για την κατάστασή τους.

[Σημείωση: Θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή δικηγόρου σχετικά με την υποβολή κάποιας καταγγελίας στο Ιατρικό Συμβούλιο για να διασφαλίσετε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται πλήρως.]

Πολιτική Διοίκησης Στρατού – 600-20 Αναθεώρηση Άμεσης Δράσης (RAR) Τεύχος 20 Σεπτεμβρίου 2012, εξετάζει την άρνηση ενός στρατιώτη να υποβληθεί σε ιατρική ή ψυχική θεραπεία. Αυτό δείχνει ότι, αν ο στρατιωτικός γιατρός επιμένει στην θεραπεία και ο στρατιώτης αρνείται, το θέμα στέλνεται για εξέταση από το Ιατρικό Συμβούλιο. Εκεί, ο στρατιώτης μπορεί να αμφισβητήσει την εντολή θεραπείας και το θέμα θα εισακουστεί και στη συνέχεια θα παρθεί η απόφαση. Ο στρατιώτης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι λαμβάνει συμβουλές από δικηγόρο, εφόσον ζητηθεί εκδίκαση από το Ιατρικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση που ο στρατιώτης διαφωνεί με τη σύσταση του Ιατρικού Συμβουλίου, μπορεί να προσφύγει στον Γενικό Χειρουργό, ακόμη και αν ο Γενικός Χειρουργός συμφωνεί με το Ιατρικό Συμβούλιο, εάν ο στρατιώτης συνεχίζει να αρνείται, αυτός ή αυτή μπορεί να ζητήσει ή να υπαχθεί σε στρατοδικείο, το οποίο θα περιλαμβάνει μιας πλήρη νομική υπεράσπιση.

Όπως προαναφέρθηκε, η θεραπεία γίνεται σχεδόν πάντα σε εθελοντική βάση. Αλλά τα μέλη του στρατού θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, έτσι ώστε να μην πείθονται από υπαινιγμούς ή υποδείξεις ότι δεν μπορούν να αρνηθούν την ανεπιθύμητη ψυχική θεραπεία. Και θα πρέπει να υψώσουν το ανάστημά τους και να αρνηθούν τέτοια θεραπεία, παρά τις εντολές από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, και θα πρέπει να γνωρίζουν και να τους δοθεί το δικαίωμα της άρνησης που αναφέρθηκε παραπάνω.

ΓΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ

Για τους βετεράνους των ενόπλων δυνάμεων, δεν υπάρχει καμία επιτρεπόμενη επιβολή θεραπείας.

Μερικοί βετεράνοι ανησυχούν ότι θα χάσουν τα οφέλη τους αν αρνηθούν τις ψυχιατρικές θεραπείες που τους προτείνονται από ένα νοσοκομείο ή μια κλινική των Υποθέσεων των Βετεράνων. Ο κώδικας όσον αφορά το κατά πόσον αυτό θα μπορούσε να συμβεί είναι ασαφής, αλλά θα ήταν κατάφωρα ακατάλληλο εάν συνέβαινε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσατε να φέρετε το θέμα στην προσοχή ενός δικηγόρου ή του αντιπρόσωπου του Κογκρέσου στην περιοχή σας.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών (CFR) 38, 17.107, «Οι Υποθέσεις των Βετεράνων αντιδρούν στην ανάρμοστη συμπεριφορά σε ασθενείς», το τμήμα αυτό αναφέρει:

»Παρά το γεγονός ότι οι Υποθέσεις των Βετεράνων μπορούν να περιορίσουν τον χρόνο, τον τόπο, ή/και τον τρόπο της φροντίδας βάσει του παρόντος άρθρου, οι Υποθέσεις των Βετεράνων θα συνεχίσουν να προσφέρουν το πλήρες φάσμα της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας για την οποία ένας ασθενής είναι επιλέξιμος υπό τον Τίτλο 38 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Κώδικα των Ομοσπονδιακών Κανονισμών. Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να δεχθούν ή να αρνηθούν τη θεραπεία ή τις διαδικασίες και μια τέτοια άρνηση από έναν ασθενή δεν αποτελεί βάση για τον περιορισμό της παροχής φροντίδας βάσει του παρόντος τμήματος».

Θα πρέπει να λάβετε συμβουλές από τις Υποθέσεις των Βετεράνων σχετικά με αυτό. Εάν οι συμβουλές τους δεν είναι ικανοποιητικές για σας, ζητήστε νομική συμβουλή.

DOWNLOADS